Transculturele psychiatrie en diagnostiek. Als onderdeel van de Nederlandse en Surinaamse geestelijke gezondheid

Transculturele Psychiatrie1Een mix van de Surinaamse cultuur met Westerse psychiatrische inzichten –

Bij de laatste editie van NAK TORI presenteerden wij het slotartikel uit het boek NYAME van Juliën Zaal­man. In deze editie een artikel geschreven door Dr. Henri J.Stephen, waarin hij ingaat op de inhoud van zijn meest recente boek, waarin hij pleit voor een meer gebalanceerde diagnose als het gaat om Afro-Surinaamse patiënten door zowel op een medisch Westerse wijze als op een traditionele wijze naar de patiënt te kijken

Dr. Stephen aan het woord:

In maart 2012 werd dit boek gepresenteerd. Dit is het jongste boek in een reeks van mij. In deze reeks boeken meng ik aspecten van de Surinaamse cultuur met westerse psychiatrische inzichten.

Waarom dit boek?
In mijn vorige boeken heb ik hoofdzakelijk aandacht besteed aan de culturele en somatische aspecten van de cultuur terwijl ik in dit boek veel dieper in zal gaan op de psychische en culturele aspecten.

In dit boek, waarmee ik een bijdrage wil leveren aan de Su­rinaamse en de Nederlandse gezondheidszorg, besteed ik aandacht aan het vaststellen van een goede diagnose bij vooral patiënten uit de Surinaamse doel­groep. De informatie die u hierin aan treft dient als aanvulling op de kennis van westerse hulpver­leners. Het vaststellen van een juiste diagnose komt niet alleen al­lochtone hulpverleners ten goede, maar hulpverleners hebben er ook baat bij dat bij patiënten de juiste diagnose wordt vastgesteld.

Functie van winti bij verstoorde psychische balans
Kennis hebben van transculturele diagnostiek is anno 2013 onmis­baar in de Nederlandse gezond­heidszorg.

De westerse psychiatrie heeft bij het inroepen van een hulpverlener als doel een verstoorde psychisch balans te helpen. Bij Winti vervul­len magische rituelen, kruiden, medicijnen, muziek en gebeden die functie: zij dienen eveneens om een goede balans bij de cliënt te herstellen of in stand te houden.
Ik besteed eveneens aandacht aan de genezende waarde die aan Win­ti wordt toegeschreven en andere bewustzijnstoestanden binnen de Winticultuur en het verschil tus­sen trance en psychose en ziekte ervaring en beleving door niet­ westerlingen.

Diagnose die bij de Afro-Suri­naamse patiënten past
Wij raden daarom aan om in de transculturele psychiatrie zowel op een medisch Westerse wijze naar de patiënt te kijken als op een tra­ditionele wijze. Wij denken dat op die manier een diagnose gesteld kan worden die het beste bij een Afro-Surinaamse patiënt past.
Een aantal problemen zijn met de transculturele diagnostiek ver­bonden. Te denken valt aan een passende oplossing met de eigen cultuur. Tal van verschijnselen kunnen binnen de Wintigenees­ wijze alleen opgelost worden met traditionele rituelen, zoals ogri-ay, fyo-fyo en kunu of eeuwige vloek. Al deze aandoeningen gaan ge­paard met lichamelijke, psychische en magische of religieuze proble­men. Er moet bij deze aandoenin­gen geen medische kwestie van gemaakt maken.

Winti medicijnmannen advies zich te verdiepen in de medische kennis
Het is belangrijk een traditioneel onderzoeker, die zijn cultuur goed kent, bij een onderzoek te betrek­ken. Immers de juiste diagnose in een zo vroeg mogelijk stadium geeft de beste kans op genezing en de juiste behandeling.

Belangrijk is ook voor hulpzoekers dat zij een goede diagnose krijgen binnen de Winti en psychiatrie. Ik wil de Wintimedicijnmannen ook adviseren om zich te verdie­pen in de medische kennis. Men komt veel in aanraking bij mensen met psychische problemen zoals depressie en psychose. Als laatste pleit ik ervoor dat er betere sa­menwerking kan ontstaan tussen de medische en de Winti tradi­tionele hulpverleners. Cultuur is de motor van het volk en zonder cultuur is er geen vooruitgang. Alles loopt via cultuur. Het da­gelijks leven zit vol met mystiek. De Wintireligie leert ons om met mystiek van het leven om te gaan. Ik spreek de hoop uit dat dit boek zijn weg zal vinden en dat ieder­een dit unieke boek aanschaft.

Henri J.M Stephen
Geboren in 1934 te (Coronie) Suriname was 36 jaar werkzaam in de Surinaamse en Nederlandse gezondheidszorg.

Het boek is te bestellen via tel. +31 20 66 598 34 kosten incl. porto kosten 18 Euro, na storting van de kosten op Giro 4980818 wordt het toegezonden.

Henri J.M. Stephen
Kramatweg 68-d
1095 KA Amsterdam

NAKS TORI no. 13, 2013 editie