NAKSmuziekschool ‘Mi Agida’ 2013 – 2014

Basis- & Vervolgprogramma grade 1, 2, 3, 4 / niveau A & B gemiddeld 6 jaar wekelijks achtereenvolgend praktisch en theoretisch muziekonderreicht

VAKKEN & INHOUDEN
Kwartaal programma’s

Liesbeth Perotie –

KINDER- & BLOKFLUIT PROGRAMMA:
algemeen: een muziekprogramma voor kinderen tussen 5 en 8 jaar. Lesinhoud: muziek beleven, folklore, algemene muziekken­nis, samenspel (vingers, blaas,…..), houdingtechniek. Lesmateriaal: liederen: 10 kaseko liederen (zie liedrepertoire), theorie & achter­gronden. Technische oefeningen zoals toonladders C, G, F, blaas­techniek, vingertechniek, improvi­satie oefeningen, enz.

STEMVORMING:
algemeen: een muziekprogramma jongeren en ouderen die hun zangtechnieken willen verrijken. Jongeren die solo of -in een groep-zingen, jongeren die adviezen nodig hebben over alles wat de stem en presentatie betreft. Les­inhoud: zangtechnieken (brede, smalle stembanden, ankeren, ademhaling, enz.) liedrepertoire, stijlinterpretatie (folk, jazz & populair) en presentatie technie­ken (microfoon, podium gebruik, kostuum/make-up, enz.) Lesmate­riaal: liederen: 10 liederen, Inzing­oefeningen: resonance, articulatie, ademhaling, borststem, kopstem, enz. Drama oefeningen: focus, ruimteleer, emotie/beleving. Cho­reografie: lopen, rennen, staging.

DRON / PERCUSSION
algemeen: een muziekprogramma, groepsles voor 6 personen voor jong en oud. Hoofdinstrument Dron (op de apinti, gembe of conga) verder bij percussie zoals koebel, sik’ sak’, chapu en kwa bangi. Lesinhoud: spel, techniek, houding, presentatie, samenspel en repertoire. Lesmateriaal: syl­labus African Percussion,.

DRON ENSEMBLE
algemeen: een 25 jongeren tellend percussie orkest geformeerd door studenten van de muziekschool. Vrijwel alle traditionele en mo­derne percussie instrumenten uit de Afrikaans-Surinaamse muziek worden bespeeld. Het gezelschap staat onder leiding van Minio Tojo. Lesinhoud: ritmische scho­ling, basis muziektheoretische kennis over speltechniek van percussie instrumenten (……, volksmuziek, samenspel, houding­techniek, Lesmateriaal: orale ken­nisoverdracht, ritmische patronen ( uit Suriname en Ghana zoals de kawina, aleke, nayabingi, panlogo, pkatcha.

PIANO & KEYBOARD
algemeen: een muziekprogramma, groepsles voor 6 personen voor jong en oud. Lesinhoud: spel, techniek, houding, presentatie, samenspel, techniek & repertoire. Lesmateriaal: Caribische volks­muziek deel 1 en 2, Alfreds deel 1 t/6, Oscar Peteren Jazz deel 1,2,3. Orale kennisoverdracht. Elk kwartaal 10 Afrikaans-Surinaamse volksmelodieën, digitaal mate­riaal, Kaseko Jazz, technische oefeningen, volksliederen, theorie & achtergronden, voordrachtstuk­ken, uit het hoofd spelen, lied begeleiden, praten over pianomu­ziek.

KASEKO JAZZ THEORIE
algemeen: een muziekprogramma voor jong en oud in muziektheo­rie. Lesinhoud: Algemene Afro- Jazz muziektheorie, symbolen, enz. van het blad zingen (solfège) en akkoordenleer (maj., min, septiem, verminderd en half verminderd), improvisatie, toon­ladders (kerktoonladders en…) Lesmateriaal: Jazz hoe doe je dat?, internet sites, Youtube, orale ken­nis overdracht.

GITAAR:
algemeen: een muziekprogramma, groepsles van 6 personen voor jong en oud. Lesinhoud: spel, techniek (tokkelen), houding, presentatie, samenspel, techniek & repertoire.
Lesmateriaal: orale kennis over­dracht, 10 Afrikaans-Surinaamse volksmelodieën, digitaal mate­riaal, Kaseko Jazz, technische oefeningen, volksliederen, theorie & achtergronden, voordracht­stukken, uit het hoofdspelen, lied begeleiden, praten over gitaar muziek.

DRUMS:
algemeen: een muziekprogramma, groepsles 6 personen. Lesinhoud: basis muziekkennis, spel, presen­tatie, volksmuziek, samenspel, techniek & repertoire
Lesmateriaal: orale kennisover­dracht, 2 Afrikaans-Surinaamse muziekstijlen (kaseko, jazz), technische oefeningen (ruffle…..), kaseko jazz digitaal materiaal, volksliederen, theorie & achter­gronden, voordrachtstukken, uit het hoofdspelen, lied begeleiden, praten over drummuziek.

AFRICAN STUDIES THEORIE
algemeen: is een onderdeel van algemene kennis over muziek met het accent op de bron/oorsprong (West-Afrika) van onze Afrikaans-Surinaamse volksmuziek en Jazz. Van beginners tot HBO niveau is deze module ontworpen. Inhoud: Historische achtergronden in een relatie met culturele, artistieke, so­ciale en economische vlak, Theo­retische onderbouwing van Afri­kaanse muziek, dus het bestuderen van de structuur van Afrikaanse muziekstijlen en de praktische uitvoering, waarbij muziek, dans, drama, kostuum, etc aan de orde komt.
Lesmateriaal: Sylabus African Stu­dies van Prof. Kofi Agorsah, Inter­net site structuur van Africaanse muziek van Dr. Sabana Kongo.

SPECIALE PROGRAMMA’s
algemeen: speciale programma’s zijn programma’s die op spe­ciaal verzoek worden ontwik­keld, bijvoorbeeld, lokale maar ook buitenlandse studenten die een studieonderzoek doen naar een specifiek aspect uit de Afro Surinaamse toonkunst, verder studiebegeleiding aan personen die beroep in de muziek willen gaan uitoefen, dus een specifieke muziekstudie willen doen zowel in Suriname of daarbuiten. Het ont­werpen, vastleggen van muziek­materiaal valt ook onder speciale programma’s.

JAMM
Algemeen wordt tijdens het Jamm uur, aandacht besteed aan het arrangeren van liederen als voorbereiding voor presentaties. Leerlingen wordt ook de ruimte geboden hun creativiteit en sa­menwerkingskwaliteiten te ont­wikkelen doormiddel van het vrij musiceren.

ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. Lesgelden bedragen SRD 75, per maand (oktober t/m augustus) iedere 1e week van de maand contant te voldoen of overmaking via bankrekeningnummer DSB. 4112121 (NAKS Mi Agida).
  2. Indien ouders niet in staat de maandelijkse kosten te voldoen of nog geen instrument kunnen aan- schaffen, kan doormiddel van schriftelijk verzoek een aanvraag gedaan worden voor in aanmer king te komen voor korting of leerlingen & instrumentenfonds.
  3. Leerlingen zijn verplicht bij elke les hun instrument en/of lesmateriaal mee te nemen.
  4. Bij het niet voldoen van plichten 1 en 3 kan er geen muziekonderricht worden gegeven.
  5. Elke leerling ontvangt aan het begin van het muziekschooljaar lesmate riaal (liederen/repertoire, technische oefening en theorie) van de school.
  6. in de maand april hebben we een gezamenlijke oudermiddag. Indien ouders behoefte hebben op een ander mo ment het leerproces van hun kind te bespreken kan daarvoor een afspraak worden gemaakt.
  7. Voor vragen kunt u altijd bellen naar Georgine Eduards (8589959 logistiek / administratie) of Liesbeth Peroti (08931063) artistiek.
  8. NAKS Muziekschool ‘Mi Agida’ biedt aan leerlingen de volgende faciliteiten: toegang op internet, studieruimten en een instrumenten- & leerlingenfonds.

LESTIJDEN
Ma – donderdag
16:00 u – 18:00 u
Instrumentale lessen

Vrijdag
16:00 u – 18:00 u
Kinderprogramma

16:00 u – 19:00 u
Instrument (piano, stemvorming, enz.)
Kaseko Jazz theorie, Jammen en/of Dron ensemble

Zaterdag
10:00 u – 17:00 u
Gitaar, Jammen.

NAKS TORI no. 13, 2013 editie