GEZINS EMPOWERMENT PROJECT NAKS

SAMENWERKING MET ONDERWIJZERS EN ONDERWIJZERSVAKBONDEN

Aanleiding tot het project
NAKS heeft op 31 oktober 2015 een lezing gehouden over problemen rondom kinderen in gezinssituaties en binnen het onderwijs. De behoefte was enorm en het inspelen op dit thema heeft aangetoond dat de vraag naar hulp heel groot is. Enerzijds was het een succes om bloot te leggen wat er allemaal speelt rondom dit thema. Het probleem anderzijds is heel groot van omvang. NAKS heeft in elk geval het besluit genomen om aandacht te besteden aan de gevoelens die tentoongespreid werden door de ouders en leerkrachten.

Een andere reden om in te spelen op dit vraagstuk is ook dat er een nieuwe ontwikkeling gaande is in de Surinaamse samenleving: zowel vaders als moeders hebben zich emotioneel geuit, wat bijzonder is. Het is namelijk taboe om openlijk toe te geven dat er opvoedingsproblemen zijn  Ouders en leerkrachten zaten naast elkaar en er was zichtbaar wederzijds begrip voor het niet kunnen omgaan met onhandelbaar gedrag van jeugdigen. Een vorm van eensgezindheid was zichtbaar en aan NAKS werd gevraagd een reeks van bijeenkomsten te organiseren zodat er een podium ontstaat waar ouders, opvoeders, agogen en pedagogen elkaar kunnen ontmoeten om door middel van interactieve gesprekken een oplossing te vinden voor dit opvoedingsvraagstuk. In elk geval was de roep naar concrete actie meer dan duidelijk.

Een panellid dat een bijdrage geleverd heeft aan het tot stand komen van de lezing is Christin Alspeer, directeur van de Academie voor Counseling & Coaching Suriname (ACC). Na een aantal brainstormmomenten van de NAKS voorzitter, Siegmien Staphorst, met  ACC en Mw. Renate Wouden, initiatiefnemer van de lezing van 31 oktober 2015,  is de keuze gemaakt voor het opzetten van een Gezins Empowerment Unit door NAKS. Via deze unit zou middels counseling/coaching ingespeeld worden op de dieperliggende oorzaken die leiden tot afwijkend gedrag bij jeugdigen en zou de richting aangegeven worden voor het effectief aanpakken van deze vraagstukken, middels de empowerment  methodiek.

Opzet van het project
Om het proces alvast op gang te brengen ziet de werkwijze als volgt uit:

  • NAKS heeft een Gezins Empowerment Unit opgezet waar jongeren en volwassenen met gezinsproblemen zich kunnen aanmelden voor begeleiding: coaching en counseling;
  • NAKS organiseert de spreekuren met inzet van deskundige coaches/counselors die door ACC worden aangeleverd;
  • NAKS organiseert groepscounseling bijeenkomsten in samenwerking coaches van ACC en in samenspraak met NAKS;
  • NAKS organiseert intervisie bijeenkomsten in samenspraak met ACC.
  • Supervisie over de coaching/counseling is in handen van ACC.
  • NAKS is de eindverantwoordelijke voor het totale project.

Waar het uiteindelijk om gaat is dat de betrokken gezinnen (kinderen en volwassenen) door de ondersteuning die ze vanuit het project krijgen, (weer) de regie kunnen voeren over hun leven.

De begeleiding die wordt geboden is zowel curatief als preventief. Het is namelijk van belang om in de huidige omstandigheden van het land op meerdere terreinen tegelijkertijd ondersteuning te bieden.  Naast individuele begeleiding is er ook sprake van groepsbegeleiding, waarbij opvoeders, verzorgers en jeugdigen in groepsverband begeleid worden. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om elkaar te versterken. De opstelling van de hulpverlener is ‘holistisch’ in die zin dat getracht wordt het totale probleem in beeld te krijgen en aan te pakken. Empowerment is het uitgangspunt, uitgaande van de krachten van de betrokken jongeren, de leerkrachten, de gezinnen en de netwerken.

Doelgroepen
De belangrijkste doelgroepen zijn:

  • Ouders/opvoeders met opvoedingsvragen;
  • Jeugdigen met opgroeiproblemen.


Workshops met onderwijzers en onderwijzersvakbonden
In de maanden maart tot en met mei 2016 worden de eerste workshops georganiseerd met onderwijzers en onderwijsvakbonden. De bedoeling is om door middel van de workshops te bereiken dat de leerkrachten beter in staat zullen zijn om kinderen met problemen te herkennen. Ze kunnen dan vervolgens effectieve actie ondernemen om ondersteuning te mobiliseren voor deze kinderen en hun gezins- en familieleden, via verwijzing naar de Gezins Empowerment Unit.

Projectpartner
De belangrijkste partner van NAKS bij de voorbereiding en uitvoering van dit project is: de Academie voor Counseling & Coaching Suriname (ACC)

In 2008 is de Academie van start gegaan in Suriname en is het opleidingsinstituut een onderdeel van de Academie in Nederland. Sinds 2009 worden studenten opgeleid tot professionele coach/counselor die werkzaam zijn zij in diverse branches in Suriname. De Academie geniet al bekendheid en medewerkers uit de dienst- en hulpverlenende sectoren hebben de opleiding gevolgd en zijn actief in de samenleving. Hierdoor is er expertise opgebouwd, sterk gerelateerd aan de Surinaamse omstandigheden en als onderdeel van de methodische aanpak is er een vertaalslag gemaakt naar de diversiteit van de pluriforme samenleving. De opleidingen worden gefaseerd verzorgd, te beginnen bij Professionele Coach/counselor tot het volgen van gespecialiseerde richting naar keuze. Elk onderdeel wordt na een schooljaar afgerond met een diploma. Zie ook: www.counseling.nl . Het ACC zal coaches inzetten en zorg dragen voor de coaching workshops.

Dit project wordt ondersteund door het KANSfonds Nederland.

Paramarbo, Organisatie voor Gemeenschapswerk NAKS, maart 2016