AMINATA CAIRO, ONTVANGT INTERNATIONAL EDUCATION FACULTY ACHIEVEMENT AWARD

In augustus kregen Aminata Cairo, en Kathryn “Kathi” Bentley de 2013 International Education Facul­ty Achievement Award. De Award werd uitgereikt door de Voorzitter van het Universiteitsbestuur, Julie Furst-Bowe van de Southern Illinois University “Edwardsville”, meer bekend als SIUE.

Deze twee docenten heb­ben samen op de Univer­siteit een interdisciplinair programma met een component “studie in het buitenland”, ontwik­keld. Bij dit laatste onderdeel reizen de studenten naar Suri­name om gedurende enkele weken buiten de Verenigde Staten van Amerika, nieuwe levens- en studie ervaringen op te doen.
Ter voorbereiding van de buiten­landse studietrip voeren de stu­denten gedurende een maand diverse activiteiten uit om elkaar beter te leren kennen, om met elkaar bezig te zijn en om te com­municeren met gemeenschappen en groepen buiten de Universiteit. In de week voor hun vertrek naar Suriname verdiepen zij zich in antropologische en etnografische onderzoekmethoden.

Aminata: “Mind blowing experience”

Aminata en Kathi hebben al twee keer studenten van SIUE meegenomen naar Suriname: in juli 2011 en juli 2013. Volgens Aminata is het reizen naar Suri­name een “mind-blowing” ervar­ing voor vele van de deelnemende studenten”. Ze leren er zoveel van. Er zijn zoveel dingen die je niet uit een boek kan leren, maar die je wel leert als je reist naar een ander land, met name een ontwikkeling­sland. Je leert jouw potenties als een wereldburger begrijpen. Dat lukt niet als je uitsluitend vanuit een leslokaal colleges volgt.

Aminata, docente Antropologie, vond de prijs een grote eer. “Mijn familie is afkomstig uit Suriname, dus het feit dat ik de studenten in feite naar huis meeneem, betekent heel veel voor mij en ook heel veel voor mijn mensen in Suriname”. Volgens Aminata leren theaterstu­denten antropologievaardigheden, terwijl de antropologiestudenten op hun beurt theatervaardigheden opdoen. Zij nemen deel aan culturele workshops en verle­nen diensten aan Surinaamse organisaties en groepen, mid­dels individuele en gezamenlijke projecten. Theatertechnieken en het veldwerk dat ze moeten ver­richten geven aan de studenten de gelegenheid te werken aan groepsbinding terwijl ze ook leren omgaan met mensen van ver­schillende rassen, etniciteiten en sociale klassen.

Kathi, docente Theater en Dans, vond het eveneens een grote eer om erkenning te krijgen van de Universiteit vanwege het confron­teren van de Amerikaanse stu­denten met het leven en denken van andere culturen in het buiten­land.

Buiten de box denken als student. Ouderejaars antropologiestudent Courtney Doole geeft aan dat het samenwerken met de theater- en dans afdeling van de universiteit heel plezierig was. “Die samen­werking heeft mij meer inzicht gegeven in het mooie van de culturen om ons heen, het heeft me geholpen om een connectie te maken met de mensen in de gemeenschap en mij geholpen om buiten de box te denken”.

Ouderejaarsstudent antropologie Jennifer Lewis zegt dat de Suri­naamse bevolking zeer divers is qua samenstelling. Het reizen naar Suriname heeft haar dan ook een goed gevoel en de juiste inzichten gegeven en haar doen beseffen dat ze het juiste besluit heeft genomen om antropologie te studeren.

Ogen en harten van de studenten gaan open voor andere culturen
De Voorzitter van het Universitei­tsbestuur, mw. Furst-Bowe zegt dat het buitenlands studiepro­gramma ‘heel uniek” is, mede van­wege het land waarin het plaats vindt, waar de studenten in con­tact komen met diverse culturen en manieren van leren maar ook vanwege het feit dat twee afde­lingen van de universiteit daarbij nauw met elkaar samenwerken en elkaar aanvullen en versterken. Een van haar doelen is daarom om meer studenten te laten deelne­men aan dergelijke buitenlandse programma’s. “Ik heb gesproken met zoveel studenten die aan een dergelijk programma hebben deelgenomen en ze zijn allemaal zo erg veranderd, omdat ze tot het besef zijn gekomen dat hun manier van denken tot voor hun vertrek naar het buitenland, maar slechts een van de vele manieren is die er bestaat op de wereld: hun ogen, denken en harten worden geopend voor andere culturen en andere opvattingen”.

NAKS Oorkonde voor Aminata en Kathy
Ook in Suriname is er veel waardering voor het werk van Aminata en Kathi. Vandaar dat de voorzitter van NAKS op 5 juli 2013 een oorkonde heeft uitgereikt aan beiden, voor hun bijdrage aan Suriname. Jullie inzet voor de waardering van onze cultuur en de waardering van onderwijs voor de ontwikkeling van groepen en gemeenschappen sluiten volledig aan bij de visie van NAKS”, staat er onder meer in de oorkonde.

NAKS TORI no. 13, 2013 editie