Activiteitenkalender Juli 2014

 • Tak’ Tangi
 • Uitgifte Boek Elly Purperhart
 • Decoratie training, 2e helft 2014
 • Lezingen: elke 2 maanden: Start Lezing “Kunu” eind februari; lezing over Sociale Media; over PR/Voorlichting, enz.
 • NAKS Tori: Radio: twee wekelijks; nu op 2 stations;
 • NAKS Tori Bulletin, elk kwartaal
 • Sonde Bakadina Fatu, elk kwartaal
 • Catering, culinair project – specialisatie Krioro Kukru
 • Samenwerkingsprojecten diverse Hogescholen uit Nederland
 • Kruidengenezingsproject
 • Samenwerkingsproject met artsen uit Nederland
 • Programma’s/optredens van elke NAKS Afdeling afzonderlijk

Activiteitenkalender Mei 2014

 • Sranantongo cursussen
 • Damklassen: jeugdigen en volwassenen

NAKSmuziekschool ‘Mi Agida’ 2013 – 2014

Basis- & Vervolgprogramma grade 1, 2, 3, 4 / niveau A & B gemiddeld 6 jaar wekelijks achtereenvolgend praktisch en theoretisch muziekonderreicht

VAKKEN & INHOUDEN
Kwartaal programma’s

Liesbeth Perotie –

KINDER- & BLOKFLUIT PROGRAMMA:
algemeen: een muziekprogramma voor kinderen tussen 5 en 8 jaar. Lesinhoud: muziek beleven, folklore, algemene muziekken­nis, samenspel (vingers, blaas,…..), houdingtechniek. Lesmateriaal: liederen: 10 kaseko liederen (zie liedrepertoire), theorie & achter­gronden. Technische oefeningen zoals toonladders C, G, F, blaas­techniek, vingertechniek, improvi­satie oefeningen, enz.

STEMVORMING:
algemeen: een muziekprogramma jongeren en ouderen die hun zangtechnieken willen verrijken. Jongeren die solo of -in een groep-zingen, jongeren die adviezen nodig hebben over alles wat de stem en presentatie betreft. Les­inhoud: zangtechnieken (brede, smalle stembanden, ankeren, ademhaling, enz.) liedrepertoire, stijlinterpretatie (folk, jazz & populair) en presentatie technie­ken (microfoon, podium gebruik, kostuum/make-up, enz.) Lesmate­riaal: liederen: 10 liederen, Inzing­oefeningen: resonance, articulatie, ademhaling, borststem, kopstem, enz. Drama oefeningen: focus, ruimteleer, emotie/beleving. Cho­reografie: lopen, rennen, staging.

DRON / PERCUSSION
algemeen: een muziekprogramma, groepsles voor 6 personen voor jong en oud. Hoofdinstrument Dron (op de apinti, gembe of conga) verder bij percussie zoals koebel, sik’ sak’, chapu en kwa bangi. Lesinhoud: spel, techniek, houding, presentatie, samenspel en repertoire. Lesmateriaal: syl­labus African Percussion,.

DRON ENSEMBLE
algemeen: een 25 jongeren tellend percussie orkest geformeerd door studenten van de muziekschool. Vrijwel alle traditionele en mo­derne percussie instrumenten uit de Afrikaans-Surinaamse muziek worden bespeeld. Het gezelschap staat onder leiding van Minio Tojo. Lesinhoud: ritmische scho­ling, basis muziektheoretische kennis over speltechniek van percussie instrumenten (……, volksmuziek, samenspel, houding­techniek, Lesmateriaal: orale ken­nisoverdracht, ritmische patronen ( uit Suriname en Ghana zoals de kawina, aleke, nayabingi, panlogo, pkatcha.

PIANO & KEYBOARD
algemeen: een muziekprogramma, groepsles voor 6 personen voor jong en oud. Lesinhoud: spel, techniek, houding, presentatie, samenspel, techniek & repertoire. Lesmateriaal: Caribische volks­muziek deel 1 en 2, Alfreds deel 1 t/6, Oscar Peteren Jazz deel 1,2,3. Orale kennisoverdracht. Elk kwartaal 10 Afrikaans-Surinaamse volksmelodieën, digitaal mate­riaal, Kaseko Jazz, technische oefeningen, volksliederen, theorie & achtergronden, voordrachtstuk­ken, uit het hoofd spelen, lied begeleiden, praten over pianomu­ziek.

KASEKO JAZZ THEORIE
algemeen: een muziekprogramma voor jong en oud in muziektheo­rie. Lesinhoud: Algemene Afro- Jazz muziektheorie, symbolen, enz. van het blad zingen (solfège) en akkoordenleer (maj., min, septiem, verminderd en half verminderd), improvisatie, toon­ladders (kerktoonladders en…) Lesmateriaal: Jazz hoe doe je dat?, internet sites, Youtube, orale ken­nis overdracht.

GITAAR:
algemeen: een muziekprogramma, groepsles van 6 personen voor jong en oud. Lesinhoud: spel, techniek (tokkelen), houding, presentatie, samenspel, techniek & repertoire.
Lesmateriaal: orale kennis over­dracht, 10 Afrikaans-Surinaamse volksmelodieën, digitaal mate­riaal, Kaseko Jazz, technische oefeningen, volksliederen, theorie & achtergronden, voordracht­stukken, uit het hoofdspelen, lied begeleiden, praten over gitaar muziek.

DRUMS:
algemeen: een muziekprogramma, groepsles 6 personen. Lesinhoud: basis muziekkennis, spel, presen­tatie, volksmuziek, samenspel, techniek & repertoire
Lesmateriaal: orale kennisover­dracht, 2 Afrikaans-Surinaamse muziekstijlen (kaseko, jazz), technische oefeningen (ruffle…..), kaseko jazz digitaal materiaal, volksliederen, theorie & achter­gronden, voordrachtstukken, uit het hoofdspelen, lied begeleiden, praten over drummuziek.

AFRICAN STUDIES THEORIE
algemeen: is een onderdeel van algemene kennis over muziek met het accent op de bron/oorsprong (West-Afrika) van onze Afrikaans-Surinaamse volksmuziek en Jazz. Van beginners tot HBO niveau is deze module ontworpen. Inhoud: Historische achtergronden in een relatie met culturele, artistieke, so­ciale en economische vlak, Theo­retische onderbouwing van Afri­kaanse muziek, dus het bestuderen van de structuur van Afrikaanse muziekstijlen en de praktische uitvoering, waarbij muziek, dans, drama, kostuum, etc aan de orde komt.
Lesmateriaal: Sylabus African Stu­dies van Prof. Kofi Agorsah, Inter­net site structuur van Africaanse muziek van Dr. Sabana Kongo.

SPECIALE PROGRAMMA’s
algemeen: speciale programma’s zijn programma’s die op spe­ciaal verzoek worden ontwik­keld, bijvoorbeeld, lokale maar ook buitenlandse studenten die een studieonderzoek doen naar een specifiek aspect uit de Afro Surinaamse toonkunst, verder studiebegeleiding aan personen die beroep in de muziek willen gaan uitoefen, dus een specifieke muziekstudie willen doen zowel in Suriname of daarbuiten. Het ont­werpen, vastleggen van muziek­materiaal valt ook onder speciale programma’s.

JAMM
Algemeen wordt tijdens het Jamm uur, aandacht besteed aan het arrangeren van liederen als voorbereiding voor presentaties. Leerlingen wordt ook de ruimte geboden hun creativiteit en sa­menwerkingskwaliteiten te ont­wikkelen doormiddel van het vrij musiceren.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Lesgelden bedragen SRD 75, per maand (oktober t/m augustus) iedere 1e week van de maand contant te voldoen of overmaking via bankrekeningnummer DSB. 4112121 (NAKS Mi Agida).
 2. Indien ouders niet in staat de maandelijkse kosten te voldoen of nog geen instrument kunnen aan- schaffen, kan doormiddel van schriftelijk verzoek een aanvraag gedaan worden voor in aanmer king te komen voor korting of leerlingen & instrumentenfonds.
 3. Leerlingen zijn verplicht bij elke les hun instrument en/of lesmateriaal mee te nemen.
 4. Bij het niet voldoen van plichten 1 en 3 kan er geen muziekonderricht worden gegeven.
 5. Elke leerling ontvangt aan het begin van het muziekschooljaar lesmate riaal (liederen/repertoire, technische oefening en theorie) van de school.
 6. in de maand april hebben we een gezamenlijke oudermiddag. Indien ouders behoefte hebben op een ander mo ment het leerproces van hun kind te bespreken kan daarvoor een afspraak worden gemaakt.
 7. Voor vragen kunt u altijd bellen naar Georgine Eduards (8589959 logistiek / administratie) of Liesbeth Peroti (08931063) artistiek.
 8. NAKS Muziekschool ‘Mi Agida’ biedt aan leerlingen de volgende faciliteiten: toegang op internet, studieruimten en een instrumenten- & leerlingenfonds.

LESTIJDEN
Ma – donderdag
16:00 u – 18:00 u
Instrumentale lessen

Vrijdag
16:00 u – 18:00 u
Kinderprogramma

16:00 u – 19:00 u
Instrument (piano, stemvorming, enz.)
Kaseko Jazz theorie, Jammen en/of Dron ensemble

Zaterdag
10:00 u – 17:00 u
Gitaar, Jammen.

NAKS TORI no. 13, 2013 editie

Transculturele psychiatrie en diagnostiek. Als onderdeel van de Nederlandse en Surinaamse geestelijke gezondheid

Transculturele Psychiatrie1Een mix van de Surinaamse cultuur met Westerse psychiatrische inzichten –

Bij de laatste editie van NAK TORI presenteerden wij het slotartikel uit het boek NYAME van Juliën Zaal­man. In deze editie een artikel geschreven door Dr. Henri J.Stephen, waarin hij ingaat op de inhoud van zijn meest recente boek, waarin hij pleit voor een meer gebalanceerde diagnose als het gaat om Afro-Surinaamse patiënten door zowel op een medisch Westerse wijze als op een traditionele wijze naar de patiënt te kijken

Dr. Stephen aan het woord:

In maart 2012 werd dit boek gepresenteerd. Dit is het jongste boek in een reeks van mij. In deze reeks boeken meng ik aspecten van de Surinaamse cultuur met westerse psychiatrische inzichten.

Waarom dit boek?
In mijn vorige boeken heb ik hoofdzakelijk aandacht besteed aan de culturele en somatische aspecten van de cultuur terwijl ik in dit boek veel dieper in zal gaan op de psychische en culturele aspecten.

In dit boek, waarmee ik een bijdrage wil leveren aan de Su­rinaamse en de Nederlandse gezondheidszorg, besteed ik aandacht aan het vaststellen van een goede diagnose bij vooral patiënten uit de Surinaamse doel­groep. De informatie die u hierin aan treft dient als aanvulling op de kennis van westerse hulpver­leners. Het vaststellen van een juiste diagnose komt niet alleen al­lochtone hulpverleners ten goede, maar hulpverleners hebben er ook baat bij dat bij patiënten de juiste diagnose wordt vastgesteld.

Functie van winti bij verstoorde psychische balans
Kennis hebben van transculturele diagnostiek is anno 2013 onmis­baar in de Nederlandse gezond­heidszorg.

De westerse psychiatrie heeft bij het inroepen van een hulpverlener als doel een verstoorde psychisch balans te helpen. Bij Winti vervul­len magische rituelen, kruiden, medicijnen, muziek en gebeden die functie: zij dienen eveneens om een goede balans bij de cliënt te herstellen of in stand te houden.
Ik besteed eveneens aandacht aan de genezende waarde die aan Win­ti wordt toegeschreven en andere bewustzijnstoestanden binnen de Winticultuur en het verschil tus­sen trance en psychose en ziekte ervaring en beleving door niet­ westerlingen.

Diagnose die bij de Afro-Suri­naamse patiënten past
Wij raden daarom aan om in de transculturele psychiatrie zowel op een medisch Westerse wijze naar de patiënt te kijken als op een tra­ditionele wijze. Wij denken dat op die manier een diagnose gesteld kan worden die het beste bij een Afro-Surinaamse patiënt past.
Een aantal problemen zijn met de transculturele diagnostiek ver­bonden. Te denken valt aan een passende oplossing met de eigen cultuur. Tal van verschijnselen kunnen binnen de Wintigenees­ wijze alleen opgelost worden met traditionele rituelen, zoals ogri-ay, fyo-fyo en kunu of eeuwige vloek. Al deze aandoeningen gaan ge­paard met lichamelijke, psychische en magische of religieuze proble­men. Er moet bij deze aandoenin­gen geen medische kwestie van gemaakt maken.

Winti medicijnmannen advies zich te verdiepen in de medische kennis
Het is belangrijk een traditioneel onderzoeker, die zijn cultuur goed kent, bij een onderzoek te betrek­ken. Immers de juiste diagnose in een zo vroeg mogelijk stadium geeft de beste kans op genezing en de juiste behandeling.

Belangrijk is ook voor hulpzoekers dat zij een goede diagnose krijgen binnen de Winti en psychiatrie. Ik wil de Wintimedicijnmannen ook adviseren om zich te verdie­pen in de medische kennis. Men komt veel in aanraking bij mensen met psychische problemen zoals depressie en psychose. Als laatste pleit ik ervoor dat er betere sa­menwerking kan ontstaan tussen de medische en de Winti tradi­tionele hulpverleners. Cultuur is de motor van het volk en zonder cultuur is er geen vooruitgang. Alles loopt via cultuur. Het da­gelijks leven zit vol met mystiek. De Wintireligie leert ons om met mystiek van het leven om te gaan. Ik spreek de hoop uit dat dit boek zijn weg zal vinden en dat ieder­een dit unieke boek aanschaft.

Henri J.M Stephen
Geboren in 1934 te (Coronie) Suriname was 36 jaar werkzaam in de Surinaamse en Nederlandse gezondheidszorg.

Het boek is te bestellen via tel. +31 20 66 598 34 kosten incl. porto kosten 18 Euro, na storting van de kosten op Giro 4980818 wordt het toegezonden.

Henri J.M. Stephen
Kramatweg 68-d
1095 KA Amsterdam

NAKS TORI no. 13, 2013 editie

NAKS NEDERLAND DOET MEE AAN AMSTERDAM, DE SWARTE BOCHT THEATERVOORSTELLING OVER SLAVERNIJVERLEDEN

Het Theatre Embassy heeft in oktober jl. in samenwerking met Amnesty International, een thea­trale route over het slavernijverleden getiteld “Amsterdam: De Swarte Bocht” uitgevoerd. Ge­durende twee uur werd het publiek zeven dagen lang per boot en te voet geleid langs plekken die een rol speelden in het Amsterdamse slavernijverleden, zoals het West-Indisch Huis en het Amnesty-Huis op de Keizergracht. Tijdens de route kwam het gedeelde Nederlands-Surinaamse verleden door middel van installaties en theatrale scènes op speelse en dramatische wijze tot leven en kon het publiek de invloed en gevolgen van slavernij op de stad Amsterdam en op de samen­leving ervaren. NAKS Nederland heeft een bijdrage geleverd aan deze theatervoorstelling.

Het Naks Nederland team voor dit project bestond uit de volgende mensen:

 1. Maritha Kitaman – NAKS
 2. Norine Baarn – NAKS
 3. Judith Silvester – Awidya
 4. Urmia Gulpen – Ala Fasi
 5. Eric Gulpen – Three Horses
 6. Ilse Banket – Amba
 7. Carmen Malonie – Miti Makandra

Maritha van NAKS Nederland hierover: “ Het is ons weer gelukt personen uit verschillende groepen/verenigingen bij elkaar te brengen en onder de NAKS vlag onze bijdrage te leveren aan dit mooie project. Voor enkele van deze mensen is het een eerste kennismaking met het theater. Wij gaan ervoor!”.

NAKS TORI no. 13, 2013 editie

Presidentiele decoraties voor 7 NAKSERS in november 2013

Op 10 en 22 november zijn er in totaal 8 NAK­Sers gedecoreerd door de President:

Braam Clifton
Burgzorg, Irene
Hew A Kee, Mariska
Nijman, Cecil
Panka Enver
Panka, Henny
Staphorst, Siegmien
Vriese Lucien

Deze decoraties stonden in het teken van de viering van de diverse grote nationale jubilea in 2013. Zoals bekend heeft NAKS een grote bijdrage geleverd aan diverse onderdelen van deze vieringen. Wij zijn de Nationale Commis­sie viering 160 Jaar Chinese Immigratie, 150 Jaar Keti Koti en 140 Jaar Hindostaanse Immigratie dankbaar dat ze op deze wijze, namelijk middels de voordrachten voor de decoraties, blijk hebben gegeven van de waardering die er bestaat voor NAKS, haar programma’s, activiteiten, bestuur­ders en medewerkers.

NAKS TORI feliciteert deze NAKS-ers, het is een bekroning op hun jarenlange werk binnen NAKS en in de samenleving.

Grantangi ook aan alle andere NAKSers die niet gedecoreerd zijn maar door hun vrijwillige arbeid een enorme bijdrage hebben geleverd en nog steeds leveren om als organisatie deze erken­ning van de overheid en van de samenleving te kunnen krijgen.

NAKS TORI no. 13, 2013 editie

Wilgo Baarn leert Tanzanianen Surinaamse liedjes

Wilgo Baarn_Tanzania_Liedjes_1Dat is Wilgo!

Hij was maar een korte tijd in Tanzania. En ja hoor: hij werd door dochter Jennifer meegenomen naar een dansgroep in een naburige stad. Op een gegeven moment nam Wilgo de show over. De groep kent nu twee Surinaamse liedjes: Keduaman, Keduampo en Wanaisa Yu Mu Yere Begi.

NAKS TORI no. 13, 2013 editie

NAKS KOTOMISI NAAR CURACAO, 28 SEPTEMBER – 8 OKTOBER 2013

NAKS Kotomisi naar Curacao 2Wat hebben wij genoten, dat was heerlijk!, dat waren de woorden van de delegatie van NAKS Kotomisi die in september-oktober tien dagenlang onder leiding van hun voorzitter, Irene Burgzorg, een bezoek hebben gebracht aan Curaçao.

’’ Vermeldenswaard is dat allen die meegegaan zijn hun reiskosten zelf hebben betaald. Eigenlijk was het een vakantietrip, maar ze hebben deze vakantie gecombineerd met activiteiten waarbij ze NAKS en Suriname konden vertegenwoor­digen.

Op het programma stonden onder meer: een bezoek aan de Consul-generaal van Suriname, de heer Delano Braam, het bijwonen van de Dia International de Hende Grandi, bezoek aan het Landhuis, het bijwonen van kerkdiensten en vakantie uitstapjes.

Uit het dagrapport van Eric Rudge, NAKS vertegenwoordiger te Curaçao.

Eric Rudge, adviseur van NAKS die op Curaçao woont, heeft de delegatie ondersteund bij de voorbereiding en uitvoering van deze trip. Uit zijn dagrapportage van 01 oktober lezen wij: “Ik heb vandaag (1 oktober 2013) contact gehad met Irene. De dames zijn wild enthousiast …ze maken het heel erg goed. Ze zijn niet uit­gesproken over de ontvangst van hun host. Ze zijn gisteravond naar een feestje geweest maar eerst in de ochtend een officieel ken­nismakingsbezoek gebracht aan de Surinaamse Consul, de heer Braam. Ze zijn zeer goed ontvan­gen door de Consul en zijn team. Kortom ze zijn uiterst tevreden. …. Morgenochtend gaan ze reeds om 8.00 uur naar Banda Bou voor de officiële viering van seniorendag. ….Kortom aan mij is het verzoek gedaan aan NAKS te melden dat ze het goed maken en vol frisse moed hun missie, het uitdragen van NAKS en Suriname, uitvo­eren”!

NAKS en NAKS Kotomisi danken Eric Rudge en Jack Uden voor hun bijdrage aan het welslagen van deze buitenlandse trip.

NAKS TORI no. 13, 2013 editie

JOAN KASSELS BEHAALT CERTIFICAAT CURSUS BEHOUDSMEDEWERKER

Het Nationaal Archief Suriname (N.A.S.) heeft op 10 december jl. de cursus “Behoudsmedewerker” afgesloten met het uitreiken van certificaten aan de geslaagden. “ Er liggen nog vele uitdagingen op ons pad. We staan klaar om jullie verder te ondersteunen en we gaan nog meer investeren in capaciteitsverst­erking”.

Betekenisvolle en bemoedigende woorden van de Nationaal Ar­chivaris, mevrouw Rachel Tjien Fooh-Hardjomohamad aan het adres van de tien opgeleiden, maar ook aan het adres van de organi­saties en overheidskantoren die medewerkers hadden afgevaardigd om deze belangrijke cursus te volgen, waaronder NAKS
Het bevorderen van de bewust­wording en het belang van behoud en beheer van het culturele erf­goed zijn de focus van het N.A.S. geweest bij het opzetten en uitvo­eren van de cursus.

Joan Kassels volgde namens NAKS deze cursus en mocht bij de uitreiking namens alle cursis­ten het woord voeren. Wij zijn trots op Joan en we zijn het N.A.S erkentelijk voor het trainen van Joan. Wij hebben nu kader in huis om een goed archief op te zetten, zodat het culturele erfgoed van de Afro-Surinamers behouden kan worden en weten ons verzekerd van de steun van het Nationaal Archief.

Na de uitreiking kreeg Joan een bloemetje van NAKSvoorzitter S.Staphorst en collega Ferdinand Jane, de bekende voorzanger van Naks Kaseko Loco, die bekend is als “Pila”.

NAKS TORI no. 13, 2013 editie

PILA: SUCCESVOLLE AFRONDING TRAINING OMGANSVORMEN ATM

Pila_Training Omgangsvormen ATMFerdinand Jane, voor­zanger van NAKS Kase­ko Loco en personeelslid van NAKS, meer bekend als PILA, heeft in ok­tober 2013 succesvol de MBO opleiding “Om­gangsvormen” afgerond, die georganiseerd werd door het ministerie van ATM.

NAKS Tori feliciteert Pila van harte met de bereikte resultaten. Omgangsvormen zijn voor Pila belangrijk om­dat hij dagelijks vanuit het kantoor in contact staat met klanten van de organisatie. Ook als voorzanger is het bel­angrijk om goede om­gangsvormen te kennen en toe te passen. Kijkt u naar de hoge scores die hij heeft gehaald en u zult begrijpen wat NAKS in huis heeft……Goed zo Pila, de NAKS familie is zeer trots op je!’’

NAKS TORI no. 13, 2013 editie